ఆయన గిన్నెయు పట్టు కొనిఈ గిన్నె మీకొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము....లూకా.22.20 - D i g g I m a g e

Breaking

Home Ads

BANNER 728X90

Tuesday, April 11, 2017

ఆయన గిన్నెయు పట్టు కొనిఈ గిన్నె మీకొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము....లూకా.22.20

No comments: